×

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم ( انواع لباس )

۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم ( لباس از تولید تا مصرف )

۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( ویژگی های دریاهای ایران )

۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( دریا ، نعمت خداوندی )

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (همسایگان ما )

۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مطالعه موردی)

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (استعمار چیست ؟)

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (مبارزه مردم ایران با استعمار)

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرّمشهر در چنگال دشمن)

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس بیست و چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (خرّمشهر در دامان میهن)

۳,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر
0