×

پاورپوینت درس ۲۲مطالعات اجتماعی فصل پنجم آخرین درس (ایران بعد از اسلام )

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی کلاس ششم ( دوستی )

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس سوّم مطالعات اجتماعی ششم ( تصمیم گیری چیست ؟ )

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم ( چگونه تصمیم بگیریم ؟ )

۳,۵۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش درس پنجم مطالعات اجتماعی ششم ( عوامل موثّر در کشاورزی )

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس هفتم ، مطالعات اجتماعی پایه ششم (طلای سیاه )

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم ( انرژی را بهتر مصرف کنیم )

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم ( انواع لباس )

۴,۰۰۰ تومان
0