×

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی ششم (پیشرفت های علمی مسلمانان )

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی ششم

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی ششم ( فرهنگ و هنر در دوره صفویه )

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی ششم ( برنامه ریزی برای اوقات فراغت )

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم ( لباس از تولید تا مصرف )

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( ویژگی های دریاهای ایران )

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( دریا ، نعمت خداوندی )

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مطالعه موردی)

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (استعمار چیست ؟)

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان
0