پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (استعمار چیست ؟)

۳۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (مبارزه مردم ایران با استعمار)

۳۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرّمشهر در چنگال دشمن)

۳۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس بیست و چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (خرّمشهر در دامان میهن)

۳۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس اوّل علوم تجربی ششم ابتدایی ( زنگ علوم )

۲۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس دوّم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( سرگذشت دفتر من )

۴۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس سوم علوم پایه ششم ( کارخانه کاغذسازی )

۲۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس چهارم کتاب علوم ششم ( سفر به اعماق زمین )

۲۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس پنجم علوم کلاس ششم ابتدایی ( زمین پویا )

۳۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۶ کتاب علوم پایه ششم ( ورزش و نیرو ۱ )

۲۵۰۰ تومان
0