×

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی کلاس ششم ( دوستی )

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس دوّم کتاب مطالعات اجتماعی ششم ( آداب دوستی )

۴,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس سوّم مطالعات اجتماعی ششم ( تصمیم گیری چیست ؟ )

۴,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم ( چگونه تصمیم بگیریم ؟ )

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش درس پنجم مطالعات اجتماعی ششم ( عوامل موثّر در کشاورزی )

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی ششم (محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف)

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس هفتم ، مطالعات اجتماعی پایه ششم (طلای سیاه )

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم ( انرژی را بهتر مصرف کنیم )

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی ششم (پیشرفت های علمی مسلمانان )

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی ششم

۵,۰۰۰.۰۰ تومان
0